Forældrepolitik og vedtægter

Forældrepolitik i Grindsted Sejlklub

Du er som sejler-forældre ALTID velkommen til at deltage ved klubbens aktiviteter. Til gengæld ser vi gerne, at du er villig til at give en hånd der, hvor der brug for det. For at klubben kan fungere optimalt, er det vigtigt, at vi ud over motiverede trænere også har nogle aktive forældre. Du kan som forældre hjælpe, uanset om du er erfaren sejler eller ej.

 

Til dagligt behøver vi hjælp til: 

(Husk, at du kun skal hjælpe sejlererne med det mest nødvendige, gerne hjælp-til-selvhjælp. Det er vigtigt, at sejlerne bliver selvhjulpne)

 

- At hjælpe sejlerne med at vippe jollerne over på jollevognen

- At hjælpe (nye) sejlere med at fastgøre jollerne til broen, inden der rigges til

- At hjælpe (nye) sejlere med at finde udstyr; mast, sprydstag, ror og skøde i

  klubhuset

- At være med til at minde sejlerne om, at de ALTID skal have redningsvest på,

  når de færdes på broen eller på vandet

- Tage imod fortøjring, når sejlerne lægger til broen efter endt sejlads.   

    Brovagten informerer sejlerne om hvilken side, de skal ligge til ved af hensyn til vindøjet

- Være med til at motivere sejlerne til at rigge jollerne af

- Tage del i forfriskningsordning efter tur. HUSK! Sejlere bliver sultne efter at have

  været på søen!

- Hjælpe sejlerne med at holde sig opdateret om træningen og klubbens øvrige akti viteter på hjemmesiden www.grindstedsejlklub.dk

- Hjælpe alle sejlere på havnen, ikke kun sine egne

- Støtte sejlerne i at udvise godt kammeratskab

- Lave kaffe

- Deltage i støttegruppen. Her koordineres opgaver, som ikke direkte har med

  sejlads at gøre

- Deltage i oprydning, vedligehold (efter aftale) og rengøring

- Evt. afløse brovagten. Vær opmærksom på vindretning for korrekt instruktion

 

Til stævner behøver vi hjælp til:

- Transport af sejlere, joller og følgebåd

- Lån af og hjælp til rejsning af telte

- Forplejning

 

Vi prioriterer SIKKERHED frem for alt. Hvis jeres børn er nye i klubben, er tryghed på vandet og i båden utrolig vigtigt.

Vi har altid mindst en INSTRUKTØR/TRÆNER på vandet i motorbåden, så sejlerne kan få instruktion og hurtig hjælp. Nye forældre tilbydes så vidt muligt plads i ledsager-båden, spørg evt.

På land er BROVAGTEN altid tilstede. Denne kan til enhver tid få kontakt med træner-ne på vandet, og sammen med trænerne tage vare på sikkerheden.

 

Klubbens joller m.v. er til låns til dagligt og til stævner gennem medlemsskab i Grind-sted Sejlklub. Sejlere med frisejlerbevis kan desuden låne joller på særlige vilkår. Ønskes nyt eller ekstra udstyr, skal sejleren selv betale.

VEDTÆGTER for Grindsted Sejlklub

 

§ 1      KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED

 

Klubbens navn er Grindsted sejlklub.

Dens hjemsted er Billund Kommune, Grindsted by.

Klubbens stander er en sort jolle på hvid bund, med en bølge under og bogstaverne GSK .

 

§ 2      KLUBBENS FORMÅL

 

          Klubbens formål er at:

·         at udbrede kendskab til sejlsport

·         at udvikle og træne sejlere

·         at arrangere kapsejlads og tur aktiviteter

·         at arrangere øvrige klubaktiviteter

·         at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads

·         at bevare nuværende og kommende faciliteter ved Grindsted Engsø med tilknytning til denne sportsgren.

 

§ 3      MEDLEMSKAB AF ORGANISATION

 

          Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

 

§ 4      OPTAGELSE AF MEDLEMMER

 

          Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan be­styrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

 

          Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan be­styrelsen optage enhver som træneren / instruktøren finder egnet i alderen op til 17 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftligt samtykke fra foræl­dre/værge samt at medlemmet er fortrolig med vand .

 

§ 5      KONTINGENT

 

          Klubbens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordi­nære generalforsam­ling.

 

          Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer.

 

         

§ 6      UDMEL­DELSE - EKSKLUSI­ON

 

          Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

 

          Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder og har modtaget en rykker, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel slette vedkommen­de som medlem.

 

          Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

          I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eks­klusionen.

 

          Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling, men dette har normalt ikke opsættende virkning. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal be­handles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlin­gen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at for­svare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsor­denen.

 

          Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15.

 

          Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsam­lingsbe­slutning, kan kun optages som medlem ved en ny general­forsamlingsbe­slutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

          Ved udmeldelse eller eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladsleje eller andre medlemsydelser.

 

§ 7      ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

          Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse ved­tægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens an­liggender.

 

          Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert forår, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skrift­lig med­delelse til med­lemmerne.

 

          Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsam­lingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse. Forslagene skal optages i dags­ordenen.

 

          Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsam­lingen, og som ikke er i kontin­gentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8      DA­G­SOR­DEN

 

          Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1.         Valg af dirigent

2.         Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.         Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det kommende år.

4.         Behandling af eventuelt indkomne forslag

5.         Fastsættelse af kontingent

6.         Valg af formand

7.         Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant

8.         Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9.         Eventuelt

 

§ 9      GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

 

          Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

 

          Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemme­flertal, jfr. dog § 4, stk. 3 og § 6, stk. 6 og 7, § 15 og § 16, stk. 1. Dirigenten bestemmer af­stem­ningsmåden. Dog skal på begæring fra fem stemme­berettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstem­ninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

 

          Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, diri­genten bestemmer.

 

§ 10    EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

          Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be­styrelsen og skal indkaldes, når mindst ni stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidst­nævnte tilfælde skal generalforsamlin­gen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med op­lysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

          Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestem­melserne i § 7, stk. 2.

 

 

 

§ 11    BESTYRELSE - VALG

 

          Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klub­ben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne hand­linger forpligter klubben i henhold til lovene.

 

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et medlemme blandt de aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Formanden vælges for 1 år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år, således at der hvert år er valg af formand, 2 bestyrelses-medlemmer og 1 suppleant.
Herudover vælger juniorerne hvert år en repræsentant, der deltager i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 

          Genvalg kan finde sted.

 

§ 12    KONSTITUERING - TEGNINGSRET

 

          Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsam­lingen på et bestyrelsesmøde, med næstformand, kasser og sekretær.

 

          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

          Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlem­mer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede, jfr. dog § 6, stk. 4.

          Ved stemmelighed tæller formandens stemme to.

 

          I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

 

          Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

          Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kas­sereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstfor­manden og kas­sereren i forening.

         

§ 13    REGNSKAB

 

          Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

          Bestyrelsen skal senest 1 md. Før afholdelse af generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. den 31. december til revisorerne.

 

          Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalfor­samling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

          Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens med­lemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

          Klubbens midler skal være anbragt i lokalt pengeinstitut evt. postgiro.

 

 

§ 14    REVISION

 

          På den ordinære generalforsamling vælges for ét år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.

 

          Revisorer skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 15    VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

.

 

§ 16    KLUBBENS OPLØSNING

 

          Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutnings­dygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

          Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er be­slutnings­dygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemme­berettigede medlemmer der er til stede.

 

          På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstræk­keligt.

 

          I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til deling ligeligt imellem kommunale klubber med vandsportslige aktiviteter.

 

 

 

Disse vedtægter er besluttet på generalforsamlingen den 22/11 - 1982

 

Vedtægterne er herefter justeret på følgende generalforsam­linger (opføres

i datorækkefølge): 19/3-2009 – 18/3-2010 - 20/3-2012