Svar fra styrelsen for patientsikkerhed

Billund Kommune har i mail af 1. marts 2019 anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed
om en udtalelse vedrørende sejlads på Grindsted Engsø.
Baggrund
Billund Kommune har til baggrund fremsendt følgende:
1) Rapport udarbejdet af Orbicon for Billund Kommune ”Grindsted
Engsø- Miljøtilstand og fremtidsmuligheder, 2008”
2) Notat udarbejdet af Orbicon for Billund Kommune ”Miljøfremmede
stoffer i Grindsted Engsø, 2009”
3) Notat - Sedimentprøver fra Engsø, 2012.
Af rapporten fra 2008 fremgår det, at der i 2007 er udtaget prøver af søvandet til
analyse for udvalgte miljøfremmede stoffer. Det er oplyst, at der ved analyserne
blev kun målt værdier over detektionsgrænsen for tre af de udvalgte stoffer. Alle
tre stoffer- kobber, pentobarbital og secobarbital blev fundet i meget lave koncentrationer
under vandkvalitetskriterierne for overfladevand.
Af notatet fra 2009 fremgår det, at der ved målerunden i 2009 ikke blev konstateret
koncentrationer af chlorerede kulbrinter, nedbrydningsprodukter af chlorerede kulbrinter,
barbiturater og sulfonamider over detektionsgrænsen. Der blev på konstateret
gentagne tilfælde af tungmetalkoncentrationer (kobber og kviksølv) over detektionsgrænsen.
De fundne koncentrationer tungemetaller (kviksølv og kobber) lå
alle under Miljøstyrelsens miljøkvalitetskravet, fraset en enkelt måling af kobber
(14 mikrogram/l), der ikke indebærer nogen sundhedsmæssig risiko ved badning.
Der blev målt aromatiske kulbrintekoncentrationer over detektionsgrænsen.
Af notat vedrørende sedimentprøver fra 2012 fremgår det, at der er i søsedimentet
blandt andet blev fundet koncentrationer af arsen, barium, nikkel, cadmium, kviksølv,
zink og bly over afskæringskriteriet for jord.
Sundhedsfaglig udtalelse.
Styrelsen for Patientsikkerhed vil anbefale, at der ikke foretages vandsports aktiviteter,
som indebærer badelignende kontakt med søsedimentet og søvandet. Baggrunden
herfor er, at det på det foreliggende grundlag må antages, at forureningsgraden
af søsedimentet er uændret i forhold til de fremsendte bilag, idet der ikke
har været foretaget oprensning af Engsøen. Styrelsen for Patientsikkerhed vil på
Side 2
baggrund af oplysningerne i henvendelsen fra Billund Kommune, hvor af det frem-går, at ”jollerne ofte vælter i forbindelse med træning og at både sejler og mast i denne sammenhæng kan komme i berøring med søbunden” anbefale, at der ikke foregår jollesejlads, idet aktiviteten anses for at have badelignede karakter.
Såfremt sejlads med kajak, robåde og lignende kan foregå, som det er oplyst uden betydende kontakt med søsedimentet og kun sporadisk kontakt med søvandet, er det Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at denne aktivitet kan fortsætte, dog bør brugene gøres opmærksom på at alle badelignede aktiviteter anbefales undgået.